ZWILLING

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 5  trong  5  sản phẩm   
«  Lùi 1 Tới  » 
 

BỘ NỒI 4 CÁI, NẮP KiẾNG - ZWILLING PRIME

BZ02-4

- Nồi 20cm, 3.8L

- Nồi 20cm, 2.8L

-Nồi 16cm, 2.2L

-Quánh 16cm, 1.6L

 

BỘ NỒI 5 CÁI, NẮP KiẾNG - ZWILLING QUADRO

BZ01-5

- Nồi 24cm , 6L

- Nồi 20cm, 3.5L

- Nồi 20cm, 2.9L

- Nồi 16cm, 2L

- Quánh 16cm, 1.5L

 

Bộ nồi 5 cái, nắp kiếng – Zwilling®Joy

BZ18-5
- Nồi 24cm, 6L
- Nồi 20cm, 3L
- Nồi16cm, 2L
- Quánh 16cm, 1.5L
- Chảo 1 quai 28cm

 

Quánh 14cm - Twin®Classic

NZ11g

 

Nồi nắp inox - Zwilling®Passion

NZ04a: 24cm – 4.5L (thấp)
NZ04i: 24cm – 8.0L (cao)

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 5  trong  5  sản phẩm   
«  Lùi 1 Tới  »