BRABANTIA

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  7  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  » 

Nồi inox - PRO

BB4d: 28cm, 12.5L
BB4g: 30cm, 15.6L

Xửng hấp 28cm, nắp kiếng – TRIPLY

BB1f

Xửng hấp 28cm – FAVOURITE

BB2f

Bộ nồi 4 cái - SAPHIRE

BB3
- Nồi 28cm, 9.2L 
- Nồi 20cm, 3.1L 
- Quánh 16cm, 1.8L 
- Chảo 28cm

Ấm nước 2.3L

BB2e

Bộ nồi 5 cái – FAVOURITE +

BB2

- Nồi 28cm, 8.4L
- Nồi 20cm, 3.5L
- Nồi 18cm, 2.5L
- Quánh 16cm, 1.8L
- Ấmnước 2.3L

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  7  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  »